آمایش سرزمین
 • پژمان رضایی

 • 26,000 تومان
GIS
 • شاه بختی رستمی

 • 107,000 تومان
GIS
 • غفاریان

 • 107,000 تومان
کارتوگرافی
 • اساتید

 • 18,000 تومان
فوتوژئولوژی
 • کارگران

 • 23,000 تومان
رحیمی
 • spss

 • 20,000 تومان